"Giờ uống trà là cơ hội để sống chậm lại và tận hưởng thế giới."
"Bạn không thể mua được hạnh phúc. Nhưng bạn có thể mua được trà sữa. Và đó cũng là điều tương tự."
"Cuộc sống tốt đẹp nằm trong bong bóng."
"Giờ uống trà là cơ hội để sống chậm lại và tận hưởng thế giới."
"Bạn không thể mua được hạnh phúc. Nhưng bạn có thể mua được trà sữa. Và đó cũng là điều tương tự."
"Cuộc sống tốt đẹp nằm trong bong bóng."